Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för ömsesidig information och dialog mellan företrädare för pensionärsorganisationernas styrelser och kommunens nämnder.

Syftet med rådet är att vara en resurs i Kommunstyrelsens arbete genom att

  • möjliggöra dialog mellan förtroendevalda politiker och representanter ur pensionärsorganisationerna
  • rådet verkar för att äldre och pensionärers synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen
  • rådet kan i kommunstyrelsen informera kring frågor som rör äldre och pensionärer
  • rådet kan vara remissorgan i frågor som rör äldre och pensionärer

Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser politiskt valda ledamöter till KPR. Pensionärsföreningarna utser sju representanter.

Kommunala Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år. Extra rådsmöte kan hållas om särskilda skäl föreligger.