Kommunens revisorer

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisationen och att pröva om nämnderna och Kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från Kommunfullmäktige.

De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av Kommunfullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna har lett fram till. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse i samband med att årsredovisningen för organisationen presenteras. Syftet med den årliga granskningen av all verksamhet är att pröva om nämnderna fullgör sina uppdrag från Kommunfullmäktige.

Revisorerna ska inte bara granska verksamheten. I uppdraget ingår också att bland annat pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar uppdraget och operativt omvandlar detta så att verksamheten når de politiska målen.

I nämndernas uppdrag ingår både uppbyggnad av system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning och kontroll. I uppdraget ingår också att säkerställa att systemen och verktygen tillämpas på avsett sätt. Utgångspunkten är nämndernas och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och säker verksamhet genom aktivt beslutsfattande.