Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunhuset

Kommunstyrelseförvaltningen är den centrala förvaltningen i kommunen och består av följande enheter:

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • Press- och kommunikationsenheten
 • Kanslienheten
 • IT-enheten
 • Överförmyndarenheten
 • Upphandlingsenheten
 • Näringslivsenheten
 • Samordningsenheten
 • Säkerhetsenheten
 • Produktion omsorg