Omsorg

Produktion Omsorg omfattar de kommunalt utförda verksamheterna inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Exempel på verksamheter inom äldreomsorg är

  • Ekgården
  • Söderströmsgården
  • Ekdungens demensdagvård
  • Hemtjänst
  • Fritidslokaler för äldre och daglediga

Inom äldreomsorgen erbjuds vård, omvårdnad, service samt social stimulans till företrädelsevis äldre personer.

Till verksamheter som riktas till personer med en funktionsnedsättning erbjuder produktionsenheten olika boendeformer, varav gruppbostäder är en. Vi erbjuder även daglig verksamhet och personlig assistans.

Hälso- och Rehabiliterings team LSS ansvarar för hälso-och sjukvård och rehabilitering på gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter inom LSS. Det avser såväl kommunala som privata verksamheter.

Produktionsenheten ger inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning stöd, service och omvårdnad för att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det gäller såväl personer med en psykisk funktionsnedsättning som personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, autism eller utvecklingsstörning.

I daglig verksamhet erbjuder vi arbete, praktik alternativt meningsfull sysselsättning utifrån de egna förutsättningarna.

Vid en psykisk funktionsnedsättning eller psykisk skörhet kan man få boendestöd eller besöka träffpunkten Solrosen.

Gemensamt för de verksamheter som vi ansvarar för är att erbjuda ett professionellt bemötande, stärka självständigheten men även uppmuntra till social och kulturell stimulans för att bidra till glädje i vardagen.

Klicka här för att se organisationsskissen i ett pdf-format (2018)