Socialförvaltningen

Inom socialförvaltningen ingår följande enheter:

 • Barn- och ungdomsenheten
 • Integrationsenhten
 • Vuxenenheten
 • Äldreenheten
 • Enheten för personer med funktionsnedsättning
 • Administrativa enheten
 • Staben socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövningen inom:

 • Äldre- och handikappomsorg
 • Individ- och familjeomsorgen

Det är till socialförvaltningen du som medborgare vänder dig om du har behov av stöd och hjälp i olika former för att klara din vardag. På socialkontoret fattas olika typer av biståndsbeslut till enskilda personer gällande exempelvis:

 • Hemtjänst
 • Ekonomiskt bistånd
 • Insatser till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen följer även upp dessa beslut. Till socialförvaltningen kan du också vända dig för att få stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör familj, barn och ungdom.

Socialförvaltningen har även uppdraget att arbeta förebyggande och samverkar med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör bland annat våld i nära relationer och missbruk.

Inom socialförvaltningen tar man även fram underlag för långsiktig verksamhetsplanering inom socialnämndens verksamhetsområden och medverkar i olika utvecklingsprojekt.

Information om socialtjänstens verksamheter och insatser finns under sidorna Omsorg och hjälp.