Avgifter och taxor

En kommun har rätt att ta ut avgifter för många av de tjänster som tillhandahålls. De avgifter och taxor som Kommunfullmäktige har fastställt hittar du här nedan.

Avgifter och taxor Ansvarig verksamhet
Förskole- och skolbarnsomsorgstaxa Barn- och utbildning
Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Stadsarkitektkontoret
Felparkeringsavgifter Stadsarkitektkontoret
Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar Gemensam kommunadministration
Grunder för uttagande av avgift vid upplåtelse på allmän plats i Ekerö kommun Tekniska kontoret
Taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Tekniska kontoret
Taxa: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Miljökontoret
Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning Kultur- och fritid
Taxor för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal Kultur- och fritid
Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område inklusive Taxebilaga 1-3 Miljökontoret
Renhållningstaxa Tekniska kontoret
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Miljökontoret
Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel Miljökontoret
Taxa för brandskyddskontroll Södertörns brandförsvarsförbund
Taxa för regelbunden brandsyn Södertörns brandförsvarsförbund
Sotningstaxa Södertörns brandförsvarsförbund
Brandförsvarets taxor och avgifter Södertörns brandförsvarsförbund
Avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm 
Social och omsorg