Dialog och utredning om samverkan

2017 genomfördes utredningen Öar i samverkan. I utredningen undersöks hur kommunen kan underlätta samverkan med civilsamhället. Utredningen bygger på en dialogprocess i tre delar:

  • Enkätundersökning med tjänstepersoner och aktörer inom civilsamhället.
  • Diskussioner i fokusgrupper.
  • Öppen workshop med både tjänstepersoner och aktörer från civilsamhället.

Syftet med processen var att lyssna in medarbetares erfarenheter, synpunkter och idéer om hur samverkan kan utvecklas. Slutsatserna som formulerades I dialogprocessen ligger till grund för vårt fortsatta arbete. De kan sammanfattas i följande behov:

  • Utökad dialog mellan civilsamhället och kommunen.
  • Utveckling av kommunens kommunikation och bemötande.
  • Bättre förutsättningar för att tillvarata och möjliggöra ungas engagemang.
  • Skapa ett idélabb för medborgares idéer.
  • Kommunal policy för utvecklad samverkan.
  • Inrätta ett samverkansorgan för kommunens förvaltningar med uppdrag att utveckla samverkansarbetet.

Du hittar utredningen och mer information om dialogprocessen här.