Ekerös modell för samverkan med civilsamhället

Klicka här för att se bilden i ett större format.

Vi har ofta samma målsättningar i det civila samhället så väl som i kommunen. När vi arbetar tillsammans och kompletterar varandra så når vi längre.

Verkstad: Samverkan handlar om allt från arbete i gemensamma projekt, utbyte av information, nätverksbygge till att föra dialog. Genom samverkan skapar vi både goda förutsättningar för civilsamhällets verksamhet och för Ekerö kommuns utvecklingsarbete.

Som stöd finns kommunens Samverkansorgan som idag består av representanter från kommunens olika förvaltningar. Vi har som uppdrag att bevaka hur samverkan med civilsamhället sker idag och hur den kan utvecklas till fler områden. Samtidigt arbetar vi för en utökad civilsamhällessamverkan mellan våra enheter och förvaltningar. På så sätt blir effekterna större och vi kan dra vinning av varandras respektive kunskaper och kontaktytor.

2018 startade Idélabbet. Labbet fungerar som en katalysator för civilsamhällets engagemang, nätverkande och ideutveckling. Dit kan medborgare vända sig för att få hjälp att förverkliga idéer som kommer samhället till gagn:

-          www.ekero.se/idelabbet

Resultat: Att arbeta för att ta tillvara på civilsamhällets engagemang möjliggör för att vi bättre ska klara av viktiga samhällsinsatser. Det möjliggör för att tilliten mellan människor ska öka och att fler blir delaktiga i samhällsbygget. Det leder till en större mångfald av aktiviteter och ett mer inkluderande samhälle.