Medborgarinflytande

Kommunikation för delaktighet och samverkan: information, samråd, dialog och partnerskap

Ekerö kommuns politiska plattform för 2019-2022 lyfter som första punkt vikten av medborgarinflytande:

En fungerande demokrati bygger på kommunikation. /…/ Genom att involvera våra medborgare tidigt i planeringar vill vi skapa ett öppet klimat där vi tar tillvara våra invånares kunskap och synpunkter i beslutsprocessen gällande frågor som berör många t.ex. boende, planfrågor, landsbygdsutveckling, kultur, skola och omsorg.”

Ställningstagandet får stöd i utredningen Öar i samverkan där både civilsamhällesaktörer och kommunrepresentanter resonerar om behovet av en utökad kommunikation och samverkan med varandra. Gärna i ett tidigare skede av beslutsprocessen. Detta för att vi ska nå en större förståelse för varandras förutsättningar, dra nytta av varandras respektive expertis och möjliggöra en större mångfald av aktiviteter och initiativ. Därtill kan vi genom samverkan och utbyte bättre kompletterar varandra. Kommunikation efterfrågas även för att tydliggöra behovsbilder och underlätta för att en större bredd av civilsamhällets olika perspektiv tas i beaktande i beslutsunderlag. Workshops och nätverksmöten gör att aktörer inom den kommunala organisationen och civilsamhället får syn på varandra och är bra första steg för att initiera kommunikation och samverkan.

För att underlätta för medborgarinflytande krävs en tydlig struktur och kunskap om hur och när kommunikationen kan ske. Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen och SKL:s dialogtappa kan användas som verktyg för att synliggöra hur samverkan sker idag och hur den kan utvecklas framöver. De listar exempel, men är inte bindande. De föreskriver inga regler eller tvingande mekanismer, utan ger förslag på typer av medverkan vid olika tillfällen i de demokratiska processerna. De är framtagna för att ge verktyg, tips och stöd till det offentligas samverkan och rådgörande med det civila samhället och kan användas både på lokal, regional och nationell nivå.

Källa: MUCF 2015: https://www.mucf.se/sites/default/files/matris-2015.pdf

Den lodräta kolumnen beskriver nivåer av samverkan eller deltagande och den vågräta kolumnen när samverkan sker. Syftet med matrisen är inte att sträva efter partnerskap i alla frågor, utan istället att sortera och ge stöd vid val av aktiviteter och strategier för att nå uppsatta mål.

 

Nivåer av medverkan i beslutsprocessen

En god och transparent informationsgivning är avgörande för att samhällets aktörer ska kunna göra sig en faktabaserad uppfattning om de beslut som tas i kommunen. På denna nivå tillgodoser kommunen samhället med enkelriktad information.

I ett samråd informerar kommunen samhällsaktörer om ett utvecklingsområde. Det kan handla om ett förslag på program eller beslut i en aktuell fråga. Aktörerna bjuds därefter in att komma med synpunkter.

Medborgardialog hålls i frågor där det är möjligt och där det finns ambition att ta tillvara på medborgares åsikter. Ett färdigt förslag för frågan finns ännu ej formulerat utan tas fram baserat på resultatet från dialogen. En medborgardialog förutsätter att de olika perspektiv som finns i en viss fråga tar plats, får syn på varandra och diskuteras. Det medför ett uppsökande förarbete för att få kännedom om, nå ut till och involvera olika intressenter i dialogerna. Frågeställningen för dialogen rör sig på en skala av komplexitet eller spänning. Av oss i den kommunala organisationen krävs flexibilitet och anpassningsbarhet samt en vilja till att medskapa vägen framåt. Om kriterierna för medborgardialog ej är uppfyllda är t.ex. samråd, frågestund eller information riktad till medborgarna bättre kommunikationsverktyg.

Partnerskap innebär att kommun och en eller flera samhällsaktörer delar ansvaret för att genomföra ett beslut eller projekt. Det förutsätter en gemensamt formulerad agenda och att kommunen och aktörer möts regelbundet för att följa utvecklingen och göra avstämningar. Partnerskapet kan exempelvis omfatta områden där samhällsaktören lättare kan utföra en uppgift än kommunen och där det finns en särskild vinst av att ingå ett nära samarbete. Det är viktigt att betona att samhällsaktören även fortsatt ska ges rätt att påverka och agera oberoende.

Här kan du läsa mer om Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen: https://www.mucf.se/koden-ett-verktyg-inflytande och om SKL:s dialogmodell: https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/