Policy för samverkan med civilsamhället

Policyn för samverkan med civilsamhället antogs den 9 april 2019 av Kommunfullmäktige. Den tar sin utgångspunkt i utredningen Öar i samverkan och beskriver hur samverkan mellan Ekerö kommun civilsamhället kan utvecklas. Principerna i policyn kan användas som stöd för att upprätta handlingsplaner för samverkan med civilsamhället inom kommunens olika förvaltningar. Policyn ska ses som ett verktyg för att underlätta samverkan med civilsamhället på områden där det bedöms ge en ökad samhällsnytta.

 

1. Inventera: Respektive nämnd och förvaltning identifierar områden där kommunen och civilsamhället kan föra dialog och samverka för en positiv samhällsutveckling.

  •                          Formulera mål för dessa områden som går att följa upp.

2. Vid dialog: I dialogprocesser bjuds en bredd av civilsamhällets aktörer in till dialog om gemensamma utmaningar. Var inlyssnande. Ge feedback. Skapa förutsättningar till att civilsamhället kan delta, påverka och ge synpunkter.

•                          Civilsamhällets perspektiv och kunskaper skapar mer informerade beslut i den kommunala organisationen och vise versa.

•                          Genom att bjuda in en bredd av civilsamhällets aktörer till möten med kommunen ges möjlighet, information och motiv för dessa att verka på områden som kommer fler medborgare till gagn.

•                          Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen och SKL:s modell för medborgardialog kan användas som verktyg för att synliggöra och utöka dialogen.

3. Mångfald: Underlätta för underrepresenterade gruppers engagemang i civilsamhället. Möjliggör för att kontakt skapas mellan civilsamhällets aktörer och grupper som har särskilda behov eller som står längre från engagemang och delaktighet i samhällslivet.

4. Möjliggör för samverkan mellan en bredd av civilsamhällesaktörer och medborgare genom nätverksmöten och workshops om aktuella frågor.

5. Kunskap: Målsättningen är att det ska finnas en bred kunskap i inom förvaltningarna om civilsamhällets organisering och förutsättningar samt om verktyg som underlättar för samverkan.

6. Öppenhet och tillgänglighet: verka för en transparant och tillgänglig beslutsprocess och aktuell och riktig information i ett för civilsamhället lättillgängligt format.

7. Lyhördhet: Verka för ett inlyssnande och engagerat förhållningssätt gentemot civilsamhället. Ge feedback på förslag och synpunkter.

8. Kommunikation:

a.                         Mötet mellan kommun och civilsamhälle kräver mer informerade parter. Kommunen bör därför verka för att sprida information om sitt uppdrag, förutsättningar och begräsningar och samtidigt inhämta kunskap om civilsamhälles roll, förutsättningar och hur vi kan samverka.

b.                         Verka för att lyfta fram civilsamhällets initiativ, i synnerhet dem som syftar till gränsöverskridande möten och kontakter.

9. Med utgångspunkt i policyn ska respektive förvaltning se över hur samverkan med civilsamhället kan utvecklas och ta fram förvaltningsspecifika handlingsplaner.