Vad är civilsamhället?

VAD ÄR EGENTLIGEN CIVILSAMHÄLLET?

Den nationella politiken för det civila samhället beskriver "en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen." Civilsamhället utgörs alltså av föreningar, organisationer och samverkande engagerade medborgare. Här ingår allt från idrottsföreningar, kulturorganisationer, fackförbund, riksorganisationer och trossamfund till facebookgrupper där människor går ihop för att driva gemensamma frågor. Dessa aktörer kan fungera både som röstbärare och opinionsbildare, de ger service till medborgarna och de utför offentliga tjänster.

Klicka här för att läsa om hur civilsamhället skiljer sig från andra samhällssektorer.

SAMVERKAN

Med samverkan åsyftas dels samarbete i gemensamma projekt. Dels utbyte av kunskap och information samt dialog och samarbete för att underlätta för olika typer av verksamheter.