2020-02-17 Info | Badhuset

Beslut i tekniska nämnden – nu går badhuset in i ett nytt spännande skede

Torsdagen den 30 januari tog tekniska nämnden beslut om upphandling av entreprenör till badhuset. Det innebär även att det förberedande arbetet att riva och bygga nya omklädningsbyggnader kan handlas upp.  

Redan till våren planeras dessa arbeten att påbörjas och om ett år ska det så kallade ”KOM-huset” stå klart. KOM står för Kontor, Omklädning och Möten. Den nya byggnaden ger utökade funktioner i förhållande till de byggnader som rivs. KOM-husets funktioner har tagits fram i dialog med Ekerö IK, en av de föreningar som bedriver verksamhet inom Träkvistavallen. 

För badhuset innebär beslutet i tekniska nämnden att en totalentreprenör ska handlas upp i samverkan. Det är en arbetsform som är ny för Ekerö, men som framför allt används när beställare tidigt vill ha in entreprenörens erfarenheter och kunskaper. Tillsammans med en erfaren entreprenör ska Ekerö ta fram ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare. Nyckelordet i projektet är samverkan och det kommer att ske i projektet, inom kommunen, samt med föreningsliv och övriga intressenter.

- Snart kommer det förberedande arbetet att påbörjas för att ge kommunens invånare ett efterlängtat badhus vilket är en del i kommunens vision om att erbjuda god service. Kostnadsstyrning är en väsentlig faktor för det här projektet avseende investering- och driftskostnader när vi ska ta beslut i kommunstyrelsen framgent, säger Adam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med badhuset kommer att drivas i två faser. Under den första fasen sker en gemensam projektering av badhuset. Utgångspunkt är den ramhandling som fastställdes av kommunfullmäktige i oktober. När Ekerö kommun är nöjd med handlingarna, kalkylen ryms inom budgeterad kostnad och om samarbetet löper bra, förbereds för nästa fas genom nytt beslut i Kommunstyrelsen. Det antas ske kring årsskiftet 2020/2021. Därefter kan fas 2 inledas och byggnationen av badhuset påbörjas. Under slutet av 2022 planeras badhuset färdigställas. 

Genom att KOM huset byggs först, varefter rivning sker, kommer idrottsplatsen att vara i full funktion under hela byggtiden av det nya badhuset.