Alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker

Alkohollagen – skyddslag
Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få servera alkoholdrycker och är en skyddslag. Syftet är att begränsa den skadliga användningen av alkohol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ordningsstörningar. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Det är kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att se till att lagen följs.

Ansvar och kunskap

Alkohollagens regler om servering av alkoholdrycker på restauranger gäller för alla som deltar i serveringen och inte bara tillståndshavaren. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för att serveringen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Om till exempel en servitör serverar alkoholdryck till en person som inte fyllt 18 år kan servitören dömas till böter. Dessutom kan restaurangens serveringstillstånd ifrågasättas. Serveringspersonalen måste därför ha goda kunskaper om reglerna i alkohollagen och förstå vad dessa praktiskt innebär. Det är tillståndshavaren som ska se till att serveringspersonalen har de kunskaper som krävs för att serveringen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Serveringsansvarig
På restaurangen måste alltid finnas minst en person som har ansvar för serveringen. Det innebär att tillståndshavaren eller en utsedd serveringsansvarig alltid ska finnas på plats när alkoholservering pågår. Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen vilka som är serveringsansvariga. 

Ordning och nykterhet
Alkohollagen innehåller tydliga krav på ordning och nykterhet på restaurangen. Serveringen ska ske med återhållsamhet. Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska nekas tillträde till restaurangen. En märkbart berusad gäst får inte serveras och ska dessutom avvisas från restaurangen. Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan problem uppstår. Det gäller oavsett om oordningen har att göra med alkohol eller någonting annat. Det kan vara en gäst som uppträder störande utan att vara påverkad eller att brottslighet förekommer, till exempel narkotikabrott eller prostitution. Kravet på ordning gäller också i restaurangens närhet t ex på trottoaren utanför entrén.

18-årsgräns
Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på en restaurang till den som är under 18 år. Om det finns en osäkerhet beträffande gästens ålder, ska alltid legitimation begäras. Det är alltid den som serverar alkoholdryck som är ansvarig för ålderskontrollen. Det finns ingenting som hindrar att yngre gäster besöker restaurangen, men de får inte serveras eller bli bjudna på alkoholdryck av äldre kamrater. Personalen får inte heller servera alkoholdryck om det finns misstanke att den överlämnas till en person under 18 år. Därför ska man vara speciellt uppmärksam när en person beställer åt flera gäster eller när ett sällskap - där underåriga personer ingår - beställer gemensamt.

Diskriminering
Det är förbjudet att vägra en gäst att komma in på restaurangen på grund av dennes kön, sexuella läggning, funktionshinder, etniska tillhörighet, religion eller trosuppfattning. Det får inte heller finnas olika regler för män och kvinnor, som t ex entrépriser eller åldersgränser.

Utbud av maträtter
En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Lagad mat ska erbjudas under hela den tid som alkoholdrycker serveras.  På sen kvällstid kan det dock räcka med en enklare meny än annars. Till exempel lasagne, köttgryta och pytt i panna.

Alternativa drycker
Den gäst som vill ha en alkoholfri dryck ska självklart få det och behandlas lika väl som andra gäster. Vid servering av alkoholdrycker ska det därför alltid finnas alkoholfria alternativ för den som inte vill ha alkohol.

Marknadsföring
Det är inte tillåtet att försöka påverka gästen att beställa alkohol i form av mängdrabatter t.ex. ”köp två och betala för en”. Däremot är det tillåtet med ”happy hour”, då man tillfälligt sänker priset på hela eller delar av sortimentet, både mat och dryck. Att enbart rabattera alkoholdrycker är inte tillåtet. Priset på alla alkoholsvagare/alkoholfria drycker måste sänkas i motsvarande mån.

Servering
Servering innebär att restaurangen serverar mat och dryck som gästerna förtär på stället. Gästen får inte tillåtas dricka andra drycker än de som serveras på restaurangen. Detta gäller alltid – även när restaurangen är stängd.

Förvaringsförbud
Gästerna och personalen får inte ta med sig egna alkoholdrycker till restaurangen. Endast de drycker som ska användas för servering på restaurangen får förvaras där.

Kassaregister
All försäljning i restaurangen ska registreras i ett kassaregister. Gäster ska alltid erbjudas ett av registret framställt kassakvitto. Gäller även vid lunchservering.

Gåvoförbud
För alla som säljer alkoholdrycker finns det ett generellt gåvoförbud, som innebär att det är förbjudet att bjuda gäster på alkoholdrycker. Det går därför inte att kompensera gästen med t ex en avec till kaffet. Däremot går det bra att bjuda på kaffet och dessert.

Brandsäkerhet
En restaurang som serverar till allmänheten måste vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Bland annat ska lokalen godkännas för ett visst antal personer. Det är inte tillåtet att ta emot fler gäster än vad lokalen är god för.

Utrymning av lokal
På restaurangens tillståndsbevis anges serveringstidens början och slut. Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

Tillsyn
Tillsyn av restaurangen utförs av alkoholhandläggare från kommunen, personal från länsstyrelsen och polisen. Dessa ska alltid kunna legitimera sig. De har alltid rätt att komma in på restaurangen för att genomföra sin tillsyn.