Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Från och med den 1 januari 2008 gäller nya regler för vad som är tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalkens 9 kap. Vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
• Som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, lancetter eller andra liknande stickande eller skärande verktyg.
• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
• Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
• Solarier.

Anmälan ska göras till miljöenheten på särskild blankett. Syftet med anmälan är att vi ska har möjlighet att lämna råd och ställa krav på lokal och verksamhet innan den startar.
Även en ändring av verksamheten, till exempel byte av verksamhetsutövare eller byte av lokal eller större ändring av befintlig lokal. Om verksamheten upphör ska även detta anmälas till miljöenheten.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan är gjord om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Om en anmälningspliktig verksamhet startas utan att anmälan gjorts till miljöenheten tas en miljösanktionsavgift ut.

Anmälan förskola, skola, fritidshem

Anmälan hygienisk behandling (fotvård, akupunktur, piercing, tatuering