Avgifter och regler

Här finner du info om avgifter och taxor kring tillstånd och tillsyn inom miljöområdet.

Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område inklusive taxebilagor 1-3

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen