Egenkontroll

Enligt miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ha en fortlöpande plan och kontroll av sin verksamhet för att motverka eller förebygga störningar. 

De anmälningspliktiga verksamheterna ska enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ha en dokumenterad egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när miljöenheten gör ett tillsynsbesök. Egenkontrollen ska vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs och bland annat innehålla:

  • en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten
  • rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön
  • fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av de risker som verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt kan orsaka. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta
  • förteckning över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt

Miljöenheten har sammanställt en informationsskrift om egenkontroll för hälsoskydd på förskolor.