Avgifter och regler, livsmedelskontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen är kontrollmyndigheten skyldig att ta ut en avgift för den livsmedelskontroll som bedrivs. Varje anläggning står själv för de kostnader som kontrollen ger upphov till. 

Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsföretagare ska betala en fast årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Kontrollavgiften motsvarar det antal timmar som verksamheten tilldelats i kontrolltid multiplicerat med timavgiften enligt gällande taxa. Avgiften debiteras i förskott med helt belopp och fakturan skickas ut i början av det år som avgiften avser. Den livsmedelsföretagare som driver verksamheten i början av kalenderåret är betalningsskyldig för hela årsavgiften. Det är viktigt att rapportera till miljöenheten när en livsmedelsverksamhet upphör så att fakturor inte skickas ut till fel livsmedelsföretagare. Vid beräkning av kontrolltid används Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”, där hänsyn tas till verksamhetens risk och omfattning (se användbara dokument till höger). Även kontrollmyndighetens erfarenhet av hur livsmedelsföretagaren sköter sin verksamhet ligger till grund för beräkning av kontrolltiden.

Avgift för registrering

En avgift motsvarande en timmes arbete enligt taxan tas ut i samband med handläggning för att utfärda beslut om registrering av livsmedelsanläggning.

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelsföretagare kan debiteras en avgift för extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll kan till exempel utföras om många avvikelser uppkommer vid ett ordinarie kontrollbesök som kräver uppföljande kontroll eller om ett befogat klagomål inkommer. Avgiftens storlek motsvarar den tid som den extra kontrollen tagit, multiplicerat med gällande timtaxa