Livsmedelskontroll

Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna. Korrekt information ska också ges om livsmedlen för att konsumenterna ska kunna göra egna val (redlighet). Hur kontrollen ska gå till regleras genom EG-förordningar kompletterade med svensk lagstiftning. I Ekerö kommun är det miljö- och hälsoskyddskontoret som utför livsmedelskontrollen. Kontroll av livsmedel görs genom inspektioner, revisioner och ibland provtagning.

Inspektion

Inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats, det vill säga; fungerar verksamheternas rutiner i praktiken? I och med att inspektionen genomförs utan förvarning kan det innebära att inspektören kommer när personalen har som mest att göra. Personalen behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Revision

En revision är föranmäld så att ditt företag kan planera in besöket och att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att producera säker mat och redliga livsmedel. Det är företagets egen kontroll som granskas och bedöms – att den genomförs och är effektiv.