Vanliga frågor

1. Varför upphandlar man?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska alla varor och tjänster som är offentligt finansierade upphandlas. Syftet med detta är dels att använda konkurrensen på marknaden för ett effektivt nyttjande av de offentliga medlen samt att garantera den fria rörligheten på EU:s inre marknad.

2. Vilka kan lämna anbud?

Alla företag och organisationer som uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav kan lämna anbud. Det är också möjligt för två eller flera aktörer att gå samman i ett s.k. konsortium och lämna gemensamt anbud.

3. Vilka är kriterierna för att man ska vinna en upphandling?

Kriterierna varierar från upphandling till upphandling. Det är därför viktigt att du som anbudsgivare läser förfrågningsunderlaget noggrant, svarar på alla frågor samt bifogar efterfrågade intyg och dokument.

4. Hur lång tid tar en upphandling?

En genomsnittlig upphandling tar 2-3 månader. En större upphandling kan dock ta upp till 1 år.

5. Vem sköter upphandlingarna?

Upphandlingsfunktionen ansvarar för alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. 

6. Vilket är kommunens ansvar efter upphandlingen?

Kommunen ansvarar för att följa upp alla ingångna avtal med avseende på så väl formella krav som kvalitetskrav.

7. Vem kan jag vända mig till om jag har frågor om upphandling?

Har du frågor om upphandling är du alltid välkommen att kontakta någon av oss.

8. Var kan man se aktuella och kommande upphandlingar?

Kommunen annonserar sina upphandlingar via upphandlingsportalen e-Avrop.

9. Varför gynnar kommunen inte i högre grad lokala aktörer? 

Enligt LOU är det ej tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Kommunen arbetar dock för att underlätta för lokala företagare att vara med i upphandlingar, t.ex. genom utökad information.

10. Får jag komma ut till kommunens verksamheter och marknadsföra mina varor/tjänster? 

De leverantörer med vilka kommunen har avtal får i mån av tid hos aktuell verksamhet komma ut och marknadsföra sig. Övriga leverantörer hänvisas till upphandlingsfunktionen.

11. Ibland använder kommunen ramavtal hos SKL Kommentus inköpscentral och Kammarkollegiet. Hur kommer det sig?

När vi bedömer att ramavtalen hos SKL Kommentus inköpscentral eller Kammarkollegiet täcker våra behov och i övrigt stämmer överens med våra krav så väljer vi ibland att avropa från dessa aktörer. Det görs främst för att använda kommunens resurser på bästa sätt.