Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen kan delas in i sex delar:

Förarbete
Utformning
Annonsering
Utvärdering
Tilldelning
Uppföljning

 1. Förarbete
  En tidplan skapas och kommuniceras till beställande verksamhet
  En marknadsundersökning genomförs
  En referensgrupp formeras
 2. Utformning
  Förfrågningsunderlag samt avtal utformas
  Beställande verksamhets kravspecifikation kontrolleras och bearbetas
 3. Annonsering
  Upphandlingen annonseras på e-Avrop.com
  Frågor som inkommer under annonseringen besvaras
 4. Utvärdering
  Inkomna anbud granskas och utvärderas enligt förfrågningsunderlagets kriterier
 5. Tilldelning
  Tilldelningsbeslut fattas och meddelas anbudsgivarna
  Avtal tecknas efter avtalsspärrens utgång
 6. Uppföljning
  Avtalet följs upp under avtalstiden med avseende på formella krav och kvalitet

De olika stegen tar olika lång tid beroende på faktorer som kontraktets värde och vara/tjänst. En genomsnittlig upphandling tar 3-4 månader från steg 1 till 5.