Ordlista

Vanligt förekommande termer inom upphandlingsområdet

Anbud
Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.
 
Anbudsgivare
Den som lämnar anbud.
 
Anbudstid
Tiden från det att anbudsinfordran offentliggörs till sista dag för att lämna anbud.
 
Avrop
Tilldelning av kontrakt från ett ramavtal. Det vill säga den beställning en verksamhet gör utifrån befintligt ramavtal

 Avtal 
Juridiskt bindande dokument som klargör villkoren vid köp av varor, tjänster eller entreprenader

Bör-krav
Krav som används för utvärdering av anbuden. Dessa är dock ej obligatoriska krav för anbudsgivaren.
 
Direktupphandling
En enklare form av upphandling utan krav på annonsering
 
Förenklat förfarande
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer har rätt att delta och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare (enbart 15 kap).
 
Förfrågningsunderlag
Samlingsbegrepp för allt underlag för anbud i en upphandling som tillhandahålles leverantörer, bl.a. teknisk specifikation/kravspecifikation, krav på leverantör, administrativa och kommersiella villkor m.m.
 
Förhandlat förfarande
Ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.
 
Förlängd avtalsspärr
Ett automatiskt förbud att ingå avtal efter en ansökan om överprövning i förvaltningsrätt.
 
Förnyad konkurrensutsättning
Förnyad inbjudan att lämna anbud vid ramavtal med flera leverantörer när samtliga villkor i ramavtalet inte är fastställda. Vid beställning tillfrågas alltså alla leverantörer i ramavtalet.
 
Grundläggande EU-rättsliga principer
Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet (transparens) samt principen om ömsesidigt erkännande. Dessa principer gäller vid upphandlingar enligt LOU och LUF (även för 15 kap.), enligt LOV samt vid tilldelning av tjänstekoncessioner.
 
Konkurrenspräglad dialog

Ett upphandlingsförfarande som varje leverantörer kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i förfarandet. Konkurrenspräglad dialog får användas vid särskilt komplicerade kontrakt och då öppet, selektivt, förenklat eller urvalsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt.

   
Skall-Krav
Krav vid upphandlingen som måste uppfyllas av anbudsgivaren för att ett kontrakt ska kunna tilldelas.
 
Marknadsundersökning
Förberedelse inför en upphandling i syfte att undersöka vad marknaden kan erbjuda för att tillgodose den upphandlande myndighetens behov.
 
Option
En möjlighet att förlänga eller ändra omfattningen av ett kontrakt. Ska anges i förfrågningsunderlaget och kontraktet.
 
Projekttävling
En tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster, som syftar till att upphandlande myndighet/enhet erhåller en ritning eller projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.
 
Ramavtal
Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt (avrop) under en given tidsperiod.
 
Rangordning
Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) enligt villkor angivna i ramavtal.
 
Selektivt förfarande
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, och den upphandlande myndigheten/enheten bjuder in vissa leverantörer som får lämna anbud. Förhandling får inte ske.
 
Tilldelningsbeslut
Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och skälen för beslutet. Tilldelningsbeslut ska underrättas om det finns flera anbudsgivare.
 
Tjänstekoncession
Ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt, men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten, t ex ta betalt av användare. Tjänstekoncession faller utanför tillämpning LOU och LUF.


Tröskelvärden
Beloppsvärden som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda reglerna eller de reglerna i LOU 15 kap.
 
Upphandlingssekretess
Anbud och information som lämnas till en upphandlande myndighet/enhet (kommun, landsting eller statlig myndighet) vid en upphandling omfattas av absolut sekretess. Sekretess gäller enligt huvudregeln till dess alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.
 
Upphandlingsskadeavgift
Sanktionsavgift som kan dömas ut av förvaltningsrätt efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter/enheter kan under vissa förutsättningar åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling. Avgiften kan uppgå till maximalt tio miljoner och tillfaller staten.
 
Öppet förfarande
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Förhandling får inte ske.
 
Överprövning
 Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU eller LUF efter ansökan av leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling pga. överträdelse av upphandlingsreglerna eller grundläggande principer.

Överprövning kan resultera i upphandling ska göras om eller rättas till eller att ett avtal ska förklaras ogiltigt.