Avgifter för insatser i hemmet och för särskilt boende

Din avgift beror på omfattningen av de insatser du har beviljats. Dina inkomster och din boendekostnad. Du betalar aldrig mer än maxavgift för din omsorg, för närvarande 2 125 kr per månad. Däremot kan din avgift bli lägre. Mat och hyra ingår inte i maxavgiften.

Läs mer i denna broschyr kring avgifter och hur vi beräknar din avgift.

Vad behöver vi veta?

För att kunna räkna ut din avgift behöver vi veta:

  • din inkomst, läs i broschyren ovan vad som räknas som inkomst
  • din boende kostnad, läs i broschyren ovan vad som räknas som din boendekostnad

Du behöver lämna uppgifter om inkomster och vissa kostnader till oss. Vi får automtiskt information om din inkomst som betalas ut från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Varje gång din inkomst eller boendekostnad ändras behöver du lämna in nya uppgifter till oss.

Fyll i denna  blankett vid ansökan.

Hemtjänst
Avgift för hemtjänst utgår utifrån beviljad tid och en timtaxa på 305 kronor per timme.Maxavgiften för hemtjänst, inklusive avgift för trygghetslarm, är 2 125 kronor per månad. Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften.

Hemtjänst avgiftens storlek beror också på ditt avgiftsutrymme. Du betalar aldrig mer än vad ditt avgiftsutrymme medger.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 229 kronor per månad och hushåll. Trygghetslarmet ingår i maxavgiften.

Matlåda

Din avgift för hemlevererad mat är 55 kronor per måltid. För leveransen betalar du avgift enligt timtaxan, 305 kronor per timme. Leveransen ingår i maxavgiften.

Andra avgifter

Det finns även avgifter för till exemplet ledsagning, dagverksamhet, korttidsboende med mera. Du hittar all information här.

Permanent särskilt boende
Maxavgiften för omsorg som ges dygnet runt är 2 125 kronor per månad. Din avgift kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation. Hyra och mat ingår inte i maxavgiften.

Avgiften för mat är 3 485 kronor per månad. Du kan ansöka om lägre avgift för mat om du har ett negativt avgiftsutrymme, det vill säga att ditt förbehållsbelopp är högre än dina inkomster. Innan du söker behöver du också ha ansökt om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Du får inte lägre avgift för mat om du har förmögenhet på mer än 75 000 kronor.

Ansökan nedsättning av matavgift på särskilt boende

Du som bor permanent på särskilt boende betalar en hyra. Hyran varierar utifrån bostadens bruksvärde. Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Dubbla boendekostnader

Om du flyttar till ett särskilt boende och under en tid får dubbla boendekostnader kan du ansöka om att få reducerad hyra för det nya boendet. Du kan få reducerad hyra under max tre månader om du helt eller delvis saknar möjlighet att klara dubbla boendekostnader.

När du ansöker ska du kunna visa att du kommer att lämna ditt tidigare boende. Du behöver också ha ansökt om bostadstillägg. Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Du får inte reducerad hyra om du har förmögenhet på mer än 94 600 kronor.

Ansökan nedsättning av hyra vid flytt till särskilt boende