Boende

Du som är äldre och som trots olika stödåtgärder inte längre klarar att bo kvar hemma kan ansöka plats om på boende med tillgång till personal, så kallat särskilt boende.

Särskilt boende är en mindre bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Du bor i en egen lägenhet med gemensamma utrymmen för aktiviteter, måltider och rehabilitering. Vård och hjälp planeras utifrån dina behov i samråd med dig och/eller anhörig.

I menyn hittar du information om kommunens tre särskilda boendeenheter.

Så här ansöker du

För att ansöka om särskilt boende vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning utifrån dina behov. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig. 

Biståndshandläggaren kan också hjälpa dig som vill söka särskilt boende i en annan kommun.

Särskilda boenden i Ekerö kommun

Ekgården ligger i Ekerö tätort och drivs i kommunal regi. Här finns 60 lägenheter för personer som behöver permanent boende eller korttids- och växelvård. Enheten har två enheter för personer med demenssjukdom.

Kullen
ligger i Ekerö centrum och drivs på entreprenad av Attendo AB. Kullen har totalt 82 platser för människor med behov av permanent boende eller behov av korttids- och växelvård. Under 2010 utökades Kullen med en nybyggd del som är anpassad för personer med demenssjukdom.

Söderströmsgården ligger i Stenhamra centrum och drivs i kommunal regi. Boendet har 63 platser för permanent boende eller korttids- och växelvård, inklusive platser för personer med demenssjukdomar. Söderströmsgården invigs under 2017. I samband med det kommer Färingsöhemmet  i Färentuna att avvecklas och samtliga boende på Färingsöhemmet flyttar till Söderströmsgården.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna är en beskrivning hur vi garanterar god kvalitet i vården och omsorgen som du får i ditt boende. Garantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.”

De särskilda boendeenheterna arbetar aktivt med att implementera den nationella värdegrunden i det dagliga arbetet och är en del av boendenas kvalitetsarbete.

Värdighetsgarantier för Ekgården, Söderströmsgården och Kullen

Demensboenden

För människor med en demenssjukdom, som har ett omfattande vård och omsorgsbehov, finns särskilda enheter för demenssjuka på Ekgården, Kullen och Söderströmsgården.