Familj, barn och ungdom

Här hittar du information om stöd och hjälp till enskilda personer och familjer.

Socialnämnden ansvarar för att individer och familjer får det stöd och den hjälp de har rätt till. Det är framförallt socialtjänstlagen som styr verksamheten.

Allmänna verksamheter är öppna för alla och hit kan du vända dig för vägledning, stöd och aktiviteter. Exempel på allmänna verksamheter är Familjecentrum och Ungdomsmottagningen.

Misstanke om barn som far illa

Känner du oro för, eller misstänker att barn eller ungdomar far illa eller riskerar att fara illa, ska du kontakta socialtjänsten. Du kan vara anonym om du vill.

Socialtjänsten tar emot anmälan och gör därefter en bedömning om det ska göras en utredning eller inte.

Du som arbetar med barn och ungdomar, till exempel inom skola, barnomsorg, barn- och mödravårdscentral eller andra myndigheter, är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du i ditt arbete får kännedom om barn som kan behöva skydd och stöd.