Att vara familjehem

Ett familjehem är en familj som tar emot barn eller ungdom en familjemedlem under en kortare eller längre tid. Bakgrunden till varför barnen behöver ett familjehem är ofta trassliga hemförhållanden på grund av sjukdom, missbruk eller personliga problem som gör att barnet/ungdomen far eller riskerar att fara illa.

Hur blir man familjehem?

Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda barnet trygghet och en stabil social miljö. Familjen måste ha tid att vara tillsammans och vara beredd på att göra en personlig insats. 
Om ni vill bli familjehem tar ni kontakt med socialförvaltningen. Vi gör ett hembesök där ni får veta mer om vad det innebär att vara familjehem. Om båda parter är intresserade av att gå vidare gör vi utredning som bland annat innebär ytterligare hembesök och personliga intervjuer. 
Det viktigaste är att barnet eller ungdomen och familjen passar bra ihop. Vid placering tas därför hänsyn till både barnets och familjens möjligheter och behov.

Vad krävs av ett familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder till någon annans barn. Precis som andra föräldrar är det du/ni som står för den dagliga omvårdnaden.
Vi ställer inga krav på utbildning eller materiell standard. Det viktigaste är att ni lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg och varm miljö. Men framförallt att hela familjen känner att ni har intresse, tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

Ett delat ansvar

Som familjehem delar du ansvaret för barnet med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten. Att vara familjehem innebär ett samarbete med socialsekreterare och barnets föräldrar.
Du kommer att ha regelbundet stöd av en familjehemssekreterare. Barnet kommer också att ha kontakt med en handläggare i kommunen.
Oavsett hur länge barnet stannar hos er är relationen med barnets biologiska föräldrar viktig. Som familjehem måste du vilja och kunna hjälpa barnet att upprätthålla den kontakten. Ju bättre de vuxna kring barnet samarbetar, desto lättare blir det för barnet.

Ersättning

Den ersättning som utgår till ett familjehem består av två delar:

- Arvodet för uppdraget som är skattepliktigt. Beräknas enligt SKL:s riktlinjer.

- Ersättning för omkostnad. Det ska täcka de merkostnader som barnet medför. Ersättningen varierar beroende på exempelvis barnets ålder, fritidsintressen, kostnader för boende, bilskjuts.