Umgänge

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets behov och intressen som är avgörande.

Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med båda föräldrarna så långt möjligt tillgodoses oberoende av om ni har gemensam vårdnad eller inte. Bor barnet hos någon av er har boendeföräldern ett särskilt ansvar att underlätta och uppmuntra barnet att besöka den andre föräldern.

Om ni som föräldrar är överens, kan ni vända er till familjerätten om ni vill teckna ett avtal gällande umgänget.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om umgänget kan ni vända er till familjerätten. Ni kan också vända er direkt till domstol och begära att få umgänget reglerat genom domstolsbeslut.

Socialnämnden är skyldig att medverka till att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med blir tillgodosett. Genom exempelvis samarbetssamtal kan ni föräldrar få stöd och hjälp att komma överens i umgängesfrågan.