Jourhem

Ett jourhem är en familj som med mycket kort varsel tar emot barn eller ungdomar (0-20 år) i sitt hem under en period. Skälen vara föräldrarnas bristande förmåga att ta hand om barnen, exempelvis missbruk, sjukdom eller misshandel i hemmet. I vissa fall behöver barn eller ungdomar placeras i jourhem på grund av det egna beteendet.

En placering i jourhem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke. När samtycke inte finns och barn eller ungdomar bedöms fara illa kan lagen om vård av unga (LVU) tillämpas. Det är förvaltningsrätten som fattar dessa beslut.