Att ingå i jourhemspoolen

Ett jourhem är en familj som med mycket kort varsel tar emot barn eller ungdomar (0-20 år) i sitt hem under en period om högst fyra månader. Bakgrunden till varför barnen behöver ett jourhem är ofta trassliga hemförhållanden på grund av sjukdom, missbruk eller personliga problem som gör att barnet/ungdomen far eller riskerar att fara illa.

En placering i jourhem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke. När samtycke inte finns kan lagen om vård av unga (LVU) tillämpas. Det är förvaltningsrätten som fattar dessa beslut.

Ekerö kommun har tillsammans med sex andra kommuner nordväst om Stockholm ett samarbete i Jourhemspoolen. När vi har behov av jourhem vänder vi oss först till Jourhemspoolen som anvisar oss lämpligt jourhem.

Hur blir man jourhem?

Det viktiga är att jourhemmet kan erbjuda barnet trygghet och en stabil social miljö. Familjen måste ha tid att vara tillsammans och vara beredd på att göra en personlig insats. Om man vill bli jourhem spelar det ingen roll om man är ensamstående, gift eller sammanboende. Förutsättningen är att det finns minst en vuxen som är hemma på dagtid.
Om ni vill bli jourhem tar ni kontakt med Jourhemspoolen. De gör en utredning där bland annat hembesök och personliga intervjuer ingår.

Vad krävs av ett jourhem?

Att vara jourhem är att vara förälder till någon annans barn. Precis som andra föräldrar är det du/ni som står för den dagliga omvårdnaden. Att vara jourhem innebär också att ni måste vara beredda att ta emot barn på mycket kort varsel.
Jourhemspoolen ställer inga krav på utbildning eller materiell standard. Det viktigaste är att ni lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg och varm miljö.

Ett delat ansvar

Som jourhem delar du ansvaret för barnet med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten. Att vara jourhem innebär ett samarbete med socialsekreterare, jourhemskonsulenter och barnets föräldrar.
Som jourhem får ni möjlighet att träffa andra familjer som också tar emot barn för regelbunden handledning via Jourhemspoolen.  Barnet kommer också att ha kontakt med en handläggare i kommunen.
Oavsett hur länge barnet stannar hos er är relationen med barnets biologiska föräldrar viktig. Som jourhem måste du vilja och kunna hjälpa barnet att upprätthålla den kontakten. Ju bättre de vuxna kring barnet samarbetar, desto lättare blir det för barnet.

Ersättning

Den ersättning som utgår till ett jourhem består av två delar:

* Arvodet för uppdraget som är skattepliktigt. Arvodet är baserat på en nivå som innebär att en i familjen kan avstå från annat förvärvsarbete.
* Ersättning för omkostnad. Det ska täcka de merkostnader som barnet medför. Ersättningen varierar beroende på exempelvis barnets ålder, fritidsintressen, kostnader för boende, bilskjuts.