God man och förvaltare

God man och förvaltare

Här lämnas information om framförallt godmanskap men även förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta överförmyndarens kansli för mer information.

Vad kan en god man hjälpa till med?

En god man är en hjälpande hand till en person som inte själv kan hantera sin ekonomi eller tillvarata sina rättigheter. Den person som får hjälp kallas för huvudman. Hjälpen innebär inte att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga utan hen kan fortfarande hantera sina bankärenden och ingå avtal även om en god man är förordnad. Hur hjälpen ser ut varierar eftersom det ena uppdraget inte är det andra likt. Det är även beroende av hur förordnandet ser ut. Ett uppdrag kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vanligast är att alla tre delarna ingår men en eller flera delar kan uteslutas eftersom uppdraget aldrig ska omfatta mer än vad som är nödvändigt för att täcka hjälpbehovet. Ett uppdrag kan även enbart omfatta en specifik rättshandling, t.ex. försäljning av en fastighet.

Förvalta egendom innebär att gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m. Det är gode mannens skyldighet att se till att det finns pengar till löpande utgifter. Det är även viktigt att gode mannen ser till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och har den levnadsstandard som storleken på tillgångarna och livssituationen medger. Det är inte gode mannens uppgift att förvalta tillgångarna i arvingars intresse.

Bevaka rätt innebär att gode mannen ser till att huvudmannen får ta del av de rättigheter som han eller hon har rätt till. Det kan röra sig om rätt till pension, hemtjänst, bostadsbidrag, rätt abonnemang, etc. Att bevaka rätt kan även innebära att tillvarata huvudmannens intresse vid en specifik rättshandling. Det kan då röra sig om att bevaka rätt i dödsbo, försäljning/avyttring av bostad, etc.

Sörja för person innebär att gode mannen med egna ögon ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg hen behöver och har rätt till. För detta krävs regelbundna besök hos huvudmannen och utgångspunkten är att ett besök ska göras i månaden. Gode mannen kan då se om det finns behov av exempelvis fler hemtjänsttimmar, fritidsaktiviteter, färdtjänst eller inköp av möbler. Det ingår inte i gode mannens uppdrag att handla åt huvudmannen eller att köra dammsugaren utan enbart att se behovet av att ansöka om dessa insatser när det behövs. Ett godmanskap ersätter inte hemtjänstens, ett boendes eller nära anhörigas personliga omvårdnad utan är av en mer administrativ karaktär. Eftersom huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga måste gode mannen alltid inhämta huvudmannens samtycke får alla åtgärder som inte kan räknas till den dagliga hushållningen. I den dagliga hushållningen räknas sådant som att exempelvis betala löpande räkningar och lämna fickpengar. För att gode mannen ska kunna hantera löpande kostnader ska maximalt 30 000 kronor finnas tillgängliga för gode mannen. Övriga medel ska vara spärrade och får enbart tas ut med överförmyndarens samtycke. Huvudmannen har dock alltid tillgång till samtliga medel.

När kan godmanskap anordnas?

Det framgår av lag när en person kan få hjälp från en god man och förutsättningarna finns i 11 kap 4 § föräldrabalken:            

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

Först krävs det att hjälpbehovet har uppstått på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande. En sådan bedömning görs av läkare och är alltid ett första steg i en utredning om godmanskap. Läkaren gör samtidigt en bedömning av hur mycket huvudmannen förstår av saken.

En god man ska bara förordnas när huvudmannen inte kan få hjälp på annat sätt. Innan en god man förordnas är det därför viktigt att tänka på om det finns andra alternativ.

När huvudmannen förstår vad saken gäller är fullmakter en vanlig lösning för exempelvis betalning av räkningar. Anhörigas omsorg tillsammans med en ekonomisk fullmakt till en betrodd person kan ofta vara tillräckligt för att huvudmannen ska få den hjälp den behöver.

När huvudmannen inte förstår vad saken gäller och det finns en framtidsfullmakt ska den användas i första hand. Anhöriga kan även rättshandla med stöd av anhörigbehörigheten. Det ger de närmast anhöriga en lagstadgad rätt att hjälpa huvudmannen med åtgärder knutna till den dagliga livsföringen som exempelvis att betala räkningar och ansöka om insatser från socialkontoret.

När det inte finns några fullmakter, om de är otillräckliga eller om det inte finns någon i huvudmannens närhet som kan eller vill hjälpa till kan ett godmanskap bli aktuellt.

Anordnande av godmanskap

Beslut om anordnande av godmanskap fattas av tingsrätten och för boende i Ekerö kommun är det Solna tingsrätt. Oftast är det överförmyndaren som utreder behovet och det gäller även om en ansökan görs direkt till tingsrätten.

Anmälan till överförmyndaren om behov av god man brukar vanligtvis göras av huvudmannen, anhöriga, läkare, hemtjänsten eller socialkontoret men kan göras av vem som helst. När vi får in en anmälan utreder vi om förutsättningarna finns för att anordna godmanskap. Finns det förutsättningar så gör vi en ansökan till Solna tingsrätt. Om vår uppfattning är att det saknas förutsättningar så avskriver vi utredningen. Avskriver vi utredningen har huvudmannen och nära anhöriga alltid rätt att själva ansöka till Solna tingsrätt.

Ansökan om god man till tingsrätten kan enbart göras av huvudmannen, nära anhöriga eller överförmyndaren.

Godmanskap är frivilligt och kräver samtycke från huvudmannen så länge huvudmannen förstår vad saken gäller. Om huvudmannen förstår vad saken gäller eller inte är en bedömning läkaren gör i det läkarintyg som ligger till grund för utredningen om godmanskap. Av intyget framgår även vilken sjukdomsbild som hjälpbehovet grundar sig på. 

Förvaltarskap, när godmanskapet inte räcker till

Förvaltarskap kan anordnas när förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda men det har visat sig att godmanskap inte är tillräckligt för att täcka huvudmannens hjälpbehov. Det måste alltid visas att huvudmannens agerande lett till konkreta risker för hens person eller egendom.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga inom förvaltarskapet, till skillnad mot godmanskap där både huvudmannen och gode mannen kan rättshandla för huvudmannens räkning. Det innebär att huvudmannen inte längre får hantera sina egna pengar eller ingå avtal, beroende på omfattningen. Eftersom förvaltarskap är en ingripande, och ofta kränkande, åtgärd för huvudmannen är det viktigt att förvaltarskapet begränsas till de områden där behovet finns. Överförmyndaren utreder varje år om förvaltarskapet ska kvarstå. Om de risker som fanns vid anordnandet inte längre finns kvar, ansöker överförmyndaren om att förvaltarskapet ska upphöra hos tingsrätten.

Av integritetsskäl är det uppenbart att ett förvaltarskap endast kan komma ifråga om det står klart att ett godmanskap inte är tillräckligt.

Överförmyndarens roll och uppgift

Godmanskap och förvaltarskap står under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndarens uppgift är att granska hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag och det gör vi bland annat genom granskning av årsräkningarna, inhämtande av yttrande från exempelvis närstående, hemtjänst och boendepersonal. Överförmyndaren har även till uppgift att utreda behov av godmanskap, skriva yttranden och ansökningar till domstol, tillståndsgivning samt ge information och stöd till ställföreträdare och anhöriga.

Överförmyndaren är inte gode mannens överordnade eller arbetsgivare och kan aldrig ta över gode mannens uppdrag eller ansvar.

Överförmyndarens handläggning av ärendena står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

 

Kontakta Överförmyndaren i Ekerö kommun

Innan du ansöker om god man eller förvaltare till anhörig eller dig själv får du gärna kontakta överförmyndaren för mer information och anmälningsblankett.