Kostar det att ha god man eller förvaltare?

I de flesta fall kostar det att ha en god man eller en förvaltare. Om huvudmannen har låga inkomster och få tillgångar står kommunen för kostnaden. Läs mer om detta nedan.

Varför kostar det?

En god man eller förvaltare är inte anställd av kommunen utan Överförmyndaren är enbart tillsynsmyndighet över dessa uppdrag. I huvudsak är det ideella uppdrag men ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för skäliga utgifter i uppdraget. Vad som är skäligt beslutas i varje enskilt fall av Överförmyndaren med vägledning av bl.a. rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 18:7. Beslut om arvodets storlek tas vanligtvis varje år i samband med att årsräkningen granskas. Är man inte nöjd med arvodet kan det alltid överklagas till Solna tingsrätt inom tre veckor.

Mer om arvodet

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska stå kostnaden för arvodet så länge inkomsterna före skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (år 2019: 123 225 kr) eller om tillgångarna överstiger två prisbasbelopp (år 2019: 93 000 kr). I annat fall står kommunen för kostnaden. Kommunen kan även stå kostnaden om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan utgöra höga vårdkostnader eller höga boendekostnader när huvudmannen äger sin bostad och bostaden är svårsåld. Höga skulder anses vanligtvis inte utgöra särskilda skäl.