Vem kan bli god man eller förvaltare?

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Av 11 kap 12 § föräldrabalken framgår vilka grundläggande krav som ställs på en god man eller förvaltare:

Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Överförmyndaren i Ekerö kommun gör alltid formella kontroller på samtliga nya ställföreträdare. Då kontrollerar vi brottsregistret hos Rikspolisstyrelsen, Kronofogdens register, förvaltarfrihetsbevis, personlig intervju och i vissa fall socialkontorets register. Årligen kontrollerar vi även samtliga ställföreträdare i brottsregistret och hos Kronofogden.

Ställföreträdaren ska även vara lämplig i det enskilda fallet och då tittar vi närmare på vilka behov den aktuella huvudmannen har och hur dennes situation ser ut. Om det är lämpligt får även huvudmannen och/eller anhöriga träffa den föreslagna gode mannen innan något beslut tas.

Ibland vill anhöriga ställa upp som god man och om huvudmannen själv föreslår en person har denne företräde till uppdraget. Prövningen av ett eget förslag på ställföreträdare är dock alltid densamma som ovan. Det är ingen rättighet för närstående att bli god man.