Lagar och regler

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (PBL 8 kap 1 §)

Kravet på hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. (PBL 8 kap 2 §)

Ägaren av lokalen eller platsen ansvarar för kostnaden och för att åtgärderna utförs.