Kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH)

Kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) är avsett att täcka den merkostnad för bostaden som föranleds av den sökandes eller familjemedlems funktionshinder. Funktionshindret ska vara varaktigt och medföra betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Ansökan om KBH ställs till kommunens LSS-handläggare.