Så gör du för att ansöka

Du börjar alltid med att kontakta en arbetsterapeut. De kan utreda om det är ett hjälpmedel eller anpassning av bostaden du behöver. Om hjälpmedlet inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av anpassning av din bostad.

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten.

Ansökningsblankett laddas ned här.

Till din ansökan ska du alltid bifoga intyg från en arbetsterapeut och minst en beräkning av kostnaden för anpassningsåtgärderna, oftast i form av offert. Vid omfattande anpassningar behöver du även bifoga ritningar eller annan teknisk information.

Ju mer komplett din ansökan är desto snabbare kan beslut fattas. Saknas någon av följande uppgifter kommer du få en påminnelse om att komplettera din ansökan, innan vi utreder ditt ärende vidare.

Intyg

Till ansökan ska ett intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärderna bifogas. Vissa funktionsnedsättningar kan kräva läkarintyg. Information till dig som skriver intyg.

Offert

Till ansökan ska med undantag från nedan alltid minst en kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna bifogas. Vid kostnadskrävande anpassningsåtgärder behöver du bifoga offert från flera företag.

För mindre åtgärder enligt nedan krävs ej offert:

-          Enstaka stödhandtag eller trösklar.

-          Montera en spisvakt.

-          Fjärrkontroll till automatisk dörröppnare som redan finns på dörren.

Fullmakt

Om du själv inte kan driva ditt ärende och tar hjälp av någon som är ditt ombud behöver du skicka in en skriftlig fullmakt angående detta. Du kan ladda ner en blankett för fullmakt här.

Är sökanden ett barn eller ungdom under 18 år krävs att samtliga vårdnadshavare tillstyrker ansökan, till exempel genom att lämna sina underskrifter på separat blankett.

Fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens medgivande

Om du innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt måste du inhämta skriftligt godkännande från den som äger bostaden. Du kan ladda ner en blankett för fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens medgivande här. Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas utan medgivande från samtliga ägare.