Utbetalning av bidraget

Bidraget betalas ut först då du meddelat handläggaren att anpassningsåtgärden är utförd och du redovisat kopior på fakturaunderlag eller kvitton. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan utbetalning av bidrag sker.

21 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Kommunen får besluta om återbetalning av kontantbidrag helt eller delvis
1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp, eller
2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.

Kontouppgifter

Du ska senast i samband med redovisning av kopior på fakturaunderlag eller kvitton lämna information om till vilket konto bidraget ska utbetalas.