Så här fungerar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Migrationsverket anvisar ensamkommande barn/ungdomar till kommunen. Inom ett par dygn ska kommunen bereda en plats i lämpligt boende. Eventuella lediga platser inom överenskommelsen meddelas omgående till Migrationsverket.

Kommunen ansvarar vidare för att;

-      barnet/ungdomen får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen

-      utreda den unges behov

-      ordna med skolundervisning

-      utse god man/särskilt förordnad vårdnadshavare

De ensamkommande barnen bor i ett boende med personal dygnet runt eller i  familjehem. För de barn som är under 15 år anordnar kommunen främst boende i familjehem.

Socialnämnden i Ekerö kommun har sedan 2011 uppdragit åt Attendo IOF att på entreprenad anordna boende, sk HVB i kommunen för ungdomar mellan 15-17 år. Två gånger per år utför Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsyn för att säkerställa att verksamheten har god kvalitet och uppfyller lagar och förordningar.

Asylsökande barn och ungdomar får en god man utsedd av överförmyndaren som bevakar dennes intressen och ett juridiskt ombud utses till den unge som hjälp under asylprocessen. Barn och ungdomar som beviljas permanent uppehållstillstånd får en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd som ansvarar för dennes personliga förhållanden till dess att han/hon fyllt 18 år.

Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige fortsätter han/hon att bo i Ekerö kommun.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar finansieras med statliga ersättningar från Migrationsverket.