Vill du som privatperson göra något för de ensamkommande flyktingungdomarna?

Det finns flera olika sätt att engagera sig för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Ekerö kommun.

God man

Att vara god man för ensamkommande barn och ungdomar innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör den unges angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när den unge får permanent uppehållstillstånd eller varaktigt lämnat landet. Godmanskapet upphör automatiskt vid den unges 18-årsdag.

För mer information kring hur man blir god man – kontakta överförmyndaren.

Jourhem eller familjehem

Ett jourhem tar mot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet på längre sikt. I ett jourhem ska den unge alltså bara stanna en kortare tid.

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar med målsättning om stadigvarande boende i sitt hem för vård och fostran.

Särskild förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in som vårdnadshavare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att denne fyller 18 år. Det innebär bl a att hjälpa barnet i kontakter med myndigheter, vård, skola och att hjälpa till med den långsiktiga planeringen för framtiden.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi vilket innebär att söka de bidrag som finns för barnets räkning och därmed trygga barnets ekonomiska situation. Du har inte försörjningsansvaret för barnet och barnet har ingen arvsrätt efter dig.

De ensamkommande barnen bor på ett boende med personal eller i familjehem som har det praktiska ansvaret och omsorgen om barnet. Tillsammans med barnet är de ansvariga för att han/hon sköter skola och fritidsaktiviteter.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett arvode från kommunen.

För att bli jourhem, familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare så gör socialtjänsten en utredning och begär in registerutdrag från misstanke- och belastningsregistret, socialregistret, kronofogden samt försäkringskassan.

För mer information, kontakta handläggare för ensamkommande flyktingbarn.