Så här fungerar mottagandet av nyanlända invandrare

Mottagandet och stöd i integrationsprocessen är ett delat ansvar mellan flera olika myndigheter. Nyanlända som flyttar till kommunen har precis som alla som redan bor här eller som flyttar till kommunen, samma möjligheter och skyldigheter.

Migrationsverket

Den som kommer till landet som flykting söker asyl hos Migrationsverket. Under asylprocessen ansvarar Migrationsverket för personens uppehälle. När personen beviljats uppehållstillstånd ansvarar Arbetsförmedlingen för etableringen i Sverige.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag innehåller flera delar på nationell, regional och lokal nivå. Integrationsuppdraget består i att;

-      medverka till att det finns beredskap hos kommunerna i länet att ta emot nyanlända

-      teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända

-      stödja kommunerna i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering

-      verka för att öka regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag som anordnar aktiviteter för nyanlända

-      följa upp organisering och genomförande av insatser på regional och lokal nivå

Arbetsförmedlingen

Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för nyanländas etablering i det svenska samhället, detta regleras i Lagen om etableringsinatser för vissa nyanlända. I ansvaret ingår bl a att;

-      bosättning – det vill säga kontakten med kommunerna för anordnande av bostad

-      upprätta etableringsplan med den enskilde

-      besluta om etableringsersättning

-      ansvara för etableringssamtalen

-      fungera stödjande och drivande i samverkan med andra parter

 

Försäkringskassan

Nyanlända får i upp till två år ersättning från staten, sk etableringsersättning för sin försörjning. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan och betalas ut i förhållande till att den enskilde följer etableringsplanen som gjorts upp med Arbetsförmedlingen och kommunen.

 

Kommunen

Kommunens uppgift är att ge nyanlända bästa möjliga vägledning för att de så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och bli delaktiga i samhället;

-      praktiska råd i samband med bosättning

-      erbjuda svenskundervisning, SFI

-      erbjuda samhällsorientering

-      ge insatser inom det sociala området

-      se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del