Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunens särskilda boenden. Hälso- och sjukvården regleras av lagar och föreskrifter och i MAS uppdrag ingår att säkerställa hälso- och sjukvården genom att utforma rutiner och riktlinjer, ge råd och stöd till verksamheternas personal, samt medverka till utveckling av vården. 

Hälso- och sjukvården kvalitetsgranskas av MAS genom kvalitetsuppföljningar, nationella mätningar och medverkan i nationella kvalitetsregister.

MAS ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan enligt Lex Maria sker.

MAS har också ansvar för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom och utanför den egna verksamheten  fungerar på ett tillfredsställande sätt för vårdtagaren.

Har du frågor eller synpunkter kan du vända dig till Ekerö kommuns Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annicka Pantzar.