Rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvård i särskilt boende - Äldre

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ekerö kommun och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boende för äldre.

Riktlinjerna grundar sig på ett flertal författningar tillämpliga inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna utgör därmed grunden för den kvalitetssäkring, som varje verksamhet är ålagd enligt författningar.

1. Riktlinjer för läkemedelshantering
Bilagor
1:1     Signeringsförtydligande
1:2     Vid behovs signeringsblankett

2. Riktlinjer för delegering av sjukvårdande arbetsuppgifter
Bilagor
2:1     Delegeringsblankett + Förlängning av delegering
2:2     Förlängning av delegering blankett
2:3:1  Kunskapsfrågor vid delegering, steg 1
2:4:1  Kunskapsfrågor vid delegering test 2
2:4:2  Kunskapsfrågor vid delegering test 2 - facit
2:5     Blankett över aktuella delegeringar
2:6     Checklista - vid delegering

3. Riktlinjer vid risk / tillbud / skada, Lex Maria
Bilagor
3:1     Flödesschema
3:2     Avvikelserapport - blankett läkemedel
3:3     Avvikelserapport - blankett MTP
3:4     Fallolycksjournal - blankett
3:5     Avvikelse Enkät per månad
3:6     Avvikelserapport med åtgärdsplan

4. Riktlinje/ rutin då sjuksköterska/ läkare ska kontaktas
Bilagor
4:1     Patientinformation till sjukhus
4:2     Checklista inför akut kontakt med läkare

5. Riktlinje vid avvikelser i vård, behandling, information, kommunikation
Bilaga
5:1     Avvikelserapport till S:t Görans sjukhus

6. Riktlinjer för dokumentation
Bilagor
6:1     Leverans av Hälso- och sjukvårdsakter till Ekerö kommunarkiv     
6:2     Leveransreversal
                
7. Riktlinjer vid dödsfall 
Bilagor
7:1     Beställning av bårtransport           
7:2     Information till transportör/ avvisiterings blankett   
7:2:1   Meddelande från ansvarig läkare till tjänstgörande sjuksköterska vid förväntat dödsfall
7:3     Uppföljningsblankett av bårtransport

8. Riktlinjer för hantering av special avfall

9. Riktlinjer för Medicintekniska produkter (MTP)
Bilagor
9:1     Förteckning MTP Grupp 1
9:2     Förteckning MTP Grupp 2
9:3     Förteckning MTP Grupp 3

10. Riktlinjer vid Medicinsk fotvård

11. Riktlinjer för basala hygienrutiner inom kommunal Hälso- och sjukvård
Bilaga

12. Riktlinje för munhälsovård, uppsökande- och nödvändig tandvård

13. Riktlinjer för palliativ vård i livets slut - Registrering i Palliativregistret

14. Riktlinje och rutiner för riskbedömningar - Registrering i Senior alert

15. Riktlinje Nationell patientöversikt (NPÖ)

16. Lokala Överenskommelser/ Samverkan i Ekerö kommun