Rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvården inom LSS

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ekerö kommun och vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS (gruppboende, serviceboende samt dagliga verksamheter)

Riktlinjerna grundar sig på ett flertal författningar tillämpliga inom hälso- och sjukvård. Riktlinjerna utgör därmed grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet är ålagd enligt författningar.

1. Riktlinjer för läkemedelshantering
Bilagor
1:1 Signeringsförtydligande
1:2 Vid behovs signeringsblankett

2. Riktlinjer vid risk/tillbud/skada, LEX Maria
Bilagor
2:1 Flödesschema
2:2 Avvikelserapport gällande läkemedel - blankett
2:3 Avvikelserapport gällande MTP - blankett
2:4 Fallolycksjournal - blankett 

3. Riktlinjer för delegering av sjukvårdande arbetsuppgifter
Bilagor
3:1 Delegeringsblankett + Förlängning av delegering
3:2 Förlängning av delegering - blankett
3:3 Kunskapsfrågor vid delegering, test 1
3:4 Kunskapsfrågor vid delegering, test 2
3:5 Blankett över aktuella delegeringar
3:6 Checklista vid delegering

4. Riktlinjer för dokumentation
Bilagor
4:1 Leverans av hälso- och sjukvårdsakter till Ekerö kommunarkiv
4:2 Leveransversal

5. Riktlinjer/rutin då sjuksköterska/läkare ska kontaktas
Bilagor
5:1 Patientinformation till sjukhus
5:2 Checklista för akut kontakt med läkare
5:3 Nyanmälan Careteam, hälso- och sjukvård (jourtid)
5:4 Meddelande från läkare till sjuksköterska i Hälso- och sjukvårdsteamet LSS

6. Riktlinjer för medicintekniska produkter (MTP)
Bilagor
6:1 Förteckning MTP grupp 1 - Medicinteknisk utrustning
6:2 Förteckning MTP grupp 2 - Arbetsteknisk utrustning
6:3 Förteckning MTP grupp 3 - Individuellt utprovade hjälpmedel

7. Riktlinje för munhälsovård, uppsökande och nödvändig tandvård
Bilagor
7:1 Uppsökande verksamhet - Tandvårdstödsintyg
7:2 Munhälsobedömning - Ett erbjudande (blankett)

8. Riktlinje vid dödsfall
Bilagor
8:1 Information till transportör
8:2 Beställning av bårtransport

9. Lokala överenskommelser/samverkan i Ekerö kommun inom hälso- och sjukvården, LSS