Dyslexi

Är du orolig för att ditt barn läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden? Läser barnet snabbt och fel, utelämnar ord eller vänder på korta ord? Skriver barnet otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver? Har barnet svårt att stava rätt?

Vad är dyslexi?

Dyslexi innebär svårigheter med att läsa och skriva. Det beror på en störning i vissa språkliga funktioner, som hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi har inte med intelligensen att göra. Dyslexi är inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation.

Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

När undervisning i att läsa och skriva blev mer utbrett på 1800-talet uppmärksammades en störning som bara gick ut över läsning och skrivning. Man trodde då att problemet hängde ihop med förmågan att bearbeta synintryck och kallade det för ordblindhet. Vad dyslexi egentligen beror på är fortfarande omdiskuterat. Idag är forskarna dock relativt eniga om att dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, framför allt bearbetning av språkljud, som hindrar att ordavkodningen kan automatiseras. Några problem som ofta uppvisas i samband med dyslexi är diffusa föreställningar om ords ljudstruktur, oklar artikulation, brister i verbalt korttidsminne och långsam åtkomst till ordförrådet.

Ibland förekommer dyskalkyli, specifika räknesvårigheter, tillsammans med dyslexi.

Gränsdragningen mellan normal läsförmåga och läsproblem är ungefär lika godtycklig som gränsen mellan normalvikt och övervikt. Den är till stor del beroende av de krav som samhället ställer på individers läsförmåga. En vanlig uppskattning är att 4-8 procent av befolkningen har så stora svårigheter att läsa och skriva att de kan få en dyslexidiagnos. Fler män än kvinnor har specifika läs- och skrivsvårigheter.

Du kan alltid kontakta elevhälsan på din skola.

Länkar till skolor i Ekerö finns i högerspalten.

Resursteamet

Ekerö kommuns grundskolor