Krisgrupp

Om kommunen eller den kommunala verksamheten drabbas av en allvarlig, krisartad eller oönskad händelse som innebär störningar på samhällsviktig verksamhet, kan kommunen aktivera en krisledningsorganisation

Strävan är dock alltid att onormala händelser så långt som möjligt ska kunna hanteras av den ordinarie organisationen. Det är ju den som oftast känner till förutsättningarna bäst. Innebär ändå händelsen att den drabbade verksamheten behöver stöd eller att situationen bedöms som så stor och drabbar flera verksamheter kan alltså en krisledningsorganisation aktiveras.

Ekerö kommuns krisledningsorganisation

Tjänstemän i beredskap inom Ekerö kommuns krisledningsorganisation. Det finns alltid flertalet tjänstemän inom kommunens krisledningsorganisation som alltid ska gå att nå, t.ex. Säkerhetschefen, Informationschefen, Biträdande kommundirektören samt Kommundirektören. Dessa tjänstemän har även mandat att aktivera hela krisledningen eller efter bedömning av händelsens art aktivera delar av den.

Bedömer man att händelsen är så stor och allvarlig att den klassas som en kris och inte kan hanteras på annat sätt eller innebär allvarliga störningar på viktiga samhällsfunktioner kan kommunens krisledningsnämnd komma att aktiveras. Vid behov av stöd eller omhändertagande under en pågående kris eller efter en kris kan kommunens POSOM grupp komma att aktiveras.

Krisledningsnämnd (kommunens politiska ledning vid kris eller höjd beredskap)Krisledning (kommunens tjänstemannaledning vid kris eller höjd beredskap).

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) är en funktion som kan aktiveras oavsett den övriga krisledningsorganisationen. Funktionen blir aktiv först då de ordinarie resurserna bedöms som otillräckliga. POSOM består bland annat av kommunala tjänstemän med erfarenhet av krisarbete, Svenska kyrkan, Röda korset och Räddningstjänsten.

POSOM Light är en funktion som kan aktiveras vid mindre kris bland ungdomar. Stödfunktioner som bland annat har till uppgift att stötta krisledningen bland annat Svenska kyrkan, Röda korset, FRG (Frivilliga Resurs Gruppen)