Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan ges till dig med allvarligt rörelsehinder och svåra gångsvårigheter. Du kan få det om du inte kan gå från parkeringsplatsen.

Rörelsehindrade som inte själv kanköra bil, kan få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Vid psykiska problem, t ex fobier såsom torgskräck, eller om sökanden inte kan gå ut från känd omgivning, t ex bilen, utfärdas tillstånd bara om en läkare med specialistkompetens i psykiatri lämnar ett intyg som beskriver problemen utförligt och hur de påverkar gångförmågan.

Ansökan görs till miljö- och stadsbyggnadskontoret på särskild blankett. Till ansökan ska bifogas läkarintyg som ej är äldre än 3 månader med utförlig beskrivning av rörelsehindrets karaktär och omfattning med hänsyn till sökanden möjligheter att gå.

Parkeringstillståndsblankett

Information om var du får parkera