Folkhälsoarbetet i Stockholms län

Mycket av länets folkhälsoarbete bedrivs i olika organisationer. Samverkan sker mellan länets kommuner, landstinget, regionala myndigheter och organisationer, frivilligorganisationer och myndigheter på nationell nivå. Erfarenhetsutbytet, samverkan och samarbetet koordineras politiskt och genom olika nätverk.

Stockholms läns landsting och Hälso- och sjukvårdsnämnden

I Stockholms läns landsting (SLL) leds folkhälsoarbetet på delegation av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) med en särskild beredning för missbruk, psykiatri och folkhälsa.

Inom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning finns en grupp som arbetar med folkhälsofrågor. Gruppen handlägger bland annat

Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) arbetar på uppdrag av SLL. KFA ska samordna och bidra till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning, utbildning och strategiskt folkhälsoarbete.

Nätverk

För information och erfarenhetsutbyte finns olika nätverk för folkhälsofrågor som administreras av KFA:

  • Regionalt nätverk för strategiskt folkhälsoarbete
  • Nätverk för kommunala hälsostrateger
  • Nätverk för kommunala drogpreventionssamordnare
  • FYSAM-nätverket – hälsofrämjande fysisk aktivitet i samverkan
  • Äldrenätverket kring hälsosamt åldrande
  • Healthy Cities-nätverk i Stockholms län