Avlösning

Avlösning är till för dig som vårdar närstående i hemmet.

Avlösningen utförs av hemtjänsten som tillsammans med dig och din närstående lägger upp avlösningen på ett sätt som passar det behov ni har.

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Avlösningen är avgiftsfri upp till 17 timmar/månad.

Biståndshandläggarna beslutar även om andra kommunala stödinsatser. Exempel på stödinsatser kan vara omvårdnad i hemmet, korttids-/växelvård eller dagverksamhet.