Det här gör kommunen

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Ekerö kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med ansvariga myndigheter och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekerö kommuns verksamheter är öppna om inget annat meddelas.

Ekerö kommuns alla verksamheter agerar för att hantera smittspridningen. Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Förskola, skola och vuxenutbildning:

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Det innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär.

Vid minsta symtom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård läsa på Vårdguidens webbplats 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Vård och omsorg:

För att minimera risk för smittspridning av Covid-19 tog Ekerö kommuns krisledningsnämnd den 24 mars beslut om tillfällig begränsning av vissa biståndsbedömda insatser samt den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser. Ekerö kommun följer Regeringen beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Besluten innebär att:

  • Från och med 2020-04-01 gäller totalt besöksförbud på landets äldreboenden.

  • Från och med 2020-03-25 och tills vidare begränsas hemtjänstinsatsen inköp med följe. Det innebär att inköp ej genomförs där den enskilde följer med.

  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare görs växelvårdsplatserna på Söderströmsgården om till permanenta platser.

  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare begränsas den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser till att endast omfatta trygghetslarm.

Det här gör Ekerö kommun för att minska smittspridning inom hemtjänsten:

  • Alla hemtjänstkunder har informerats om de rådande förutsättningarna i äldreomsorgen.

  • Information lämnas även till nya personer som ansöker om insatser med vädjan att i största möjliga utsträckning undersöka om behoven kan ordnas på annat sätt.

  • Serviceinsatser såsom städning etcetera utförs i princip inte såvida det inte finns särskilda behov. Hemtjänstens resurser behöver i största möjliga utsträckning  riktas till de äldre som har behov av omvårdnad.

  • Hemtjänsten försöker i största möjliga utsträckning minimera antalet personal hos den enskilde. Ett nära samarbete finns mellan utförarna för att minska antalet besök och på så sätt minska risk för smittspridning.

Alla medarbetare som är friska ska gå till arbetet. Vi uppmanar medarbetare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska medarbetare hålla sig hemma och läsa på Vårdguidens webbplats 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Kultur- och fritidsförvaltningen:

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Läs mer här

För information om inställda arrangemang från föreningsliv eller andra aktörer hänvisar vi till respektive arrangör. Här kan du läsa mer om inställda arrangemang