Gräv- och schakttillstånd

Varje ingrepp på allmän platsmark medför olägenheter för allmänheten. Ett gott samarbete mellan kommun, byggherren ,utförandearbete, entreprenörer kan minska dessa olägenheter.

Ekerö kommun ska informeras om planerade arbeten i god tid så att åtgärderna kan planeras och genomföras på ett smidigt sätt och så att gator och parker kan återställs i ursprungligt skick när arbetet är avslutat.

Entreprenören, ledningsägare ska ansöka om schakttillstånd (inklusive markupplåtelse), TA-plan minst 14 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Kommunens hänvisningar samt Sveriges kommun och landstings ”SKL” regler och bestämmelser ska gälla vid grävning och återställning av allmänplatsmark i Ekerö kommun. Mer information om det hittar du här:

Länk till SKLs regler och bestämmelse