Föreningars kompetens och utveckling

Stödet ges till föreningars utvecklingsarbete som syftar till att utveckla kompetens och kvalitet med inriktning på:

  • Integration
  • Tillgängliggörande
  • Trygghetsskapande
  • Inkluderande
  • Bemötande 
  • Metodutveckling 
  • eller andra insatser som höjer verksamhetens kvalitet.

Här kan ni läsa kriterierna för föreningars kompetens och utveckling.
Stödet ges inte till utvecklingsinsatser som avser att förbättra idrottsföreningars idrottsprestationer.

Respektera grundläggande demokratiska värden

Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens bidrag har som grundläggande villkor att sökande förening respekterar demokratins idéer om allas lika värde där jämlikhet, jämställdhet och förbud mot diskriminering är centrala.

Rutin av registerkontroll av föreningars barn- och ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden antog den 8 maj 2019 en rutin om att föreningar som uppbär föreningsbidrag från Ekerö kommun eller nyttjar kommunens lokaler samt har verksamhet för barn ska begära in utdrag ur belastningsregistret för ledare som arbetar med barn. Läs mer här.

 

 Så här söker ni "Föreningars kompetens och utveckling".

Först av allt skall ni vara en godkänd förening, detta görs årligen. Mer information finns här.

  • Om ni vill söka pengar för en utbildningsinsats som annan arrangör/utförare anordnar så gör ni det på denna blankett. Fyll i de uppgifter som krävs och bifoga program för utbildningen.
  • Om ni istället vill söka pengar för ett eget projekt använder ni samma blankett men fyller i samtliga uppgifter.

 

Ansökningar kan göras löpande. Handläggningstiden är tre veckor från och med att en komplett ansökan inkommit om bidraget som ansöks är upp till 20 000 kr.

En förening som beviljas bidrag ombes att återrapportera hur bidraget använts och hur utvecklingsinsatsen fortskridit i enlighet med frågor som skickas ut från kultur- och fritidskontoret. Återrapportering är ett krav för att föreningen även framgent ska vara berättigad att ansöka om föreningsbidrag.