Publika arrangemang och öppna aktiviteter

Är ett stöd som kan sökas av föreningar som är verksamma i Ekerö kommun och som bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens intresseområden. 
Verksamhet som omfattas av Kultur- och fritidsnämndens intresseområde är till exempel: musik/sång, teater/dans, konst/litteratur, foto/film, frilufts- och idrottsevenemang. 

Stödet ges för öppna arrangemang/aktiviteter: Med öppna menar vi att det är öppet för alla inom en tilltänkt målgrupp, till exempel alla äldre i kommunen eller alla ungdomar i kommunen. Målgruppen får dock ej endast utgöra egna medlemmar.
Arrangemanget/aktiviteten ska ske i eller utgå från Ekerö kommuns geografiska gränser. 

Kostnader som stödet kan användas till är de utgifter som föreningen har i samband med arrangemanget, till exempel gage, marknadsföring och utrustning m.m. Bidrag kan sökas för att ta in extern kompetens i det fall kompetensen inte finns i den egna organisationen. Bidraget får dock ej användas för att arvodera personer som redan är avlönade av föreningen.

Information till allmänheten: Den förening som beviljas stöd ska ha en plan för hur de på ett effektivt sätt ska informera allmänheten om deras arrangemang/aktivitet. I informationen skall det anges att föreningen får stöd från Ekerö kommuns kultur- och fritidsnämnd.

Vid handläggning av ansökan ser vi till hur väl bidragets fördelningsprinciper (bredd i utbudet, geografisk spridning, volym, inbjudan och inkludering samt kulturhistoriska miljöer) uppfylls. Minst en princip ska uppfyllas för att aktiviteten ska ses som bidragsberättigad. Om flera av principerna uppfylls ses det som en fördel. Här finns mer information om samtliga kriterier: kriterier för beviljande, fördelningsprinciper och ansökningstider.

Respektera grundläggande demokratiska värden

Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens bidrag har som grundläggande villkor att sökande förening respekterar demokratins idéer om allas lika värde där jämlikhet, jämställdhet och förbud mot diskriminering är centrala.

Rutin av registerkontroll av föreningars barn- och ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden antog den 8 maj 2019 en rutin om att föreningar som uppbär föreningsbidrag från Ekerö kommun eller nyttjar kommunens lokaler samt har verksamhet för barn ska begära in utdrag ur belastningsregistret för ledare som arbetar med barn. Läs mer här.

Hur söker man Publika arrangemang och öppna aktiviteter?

Först av allt skall ni vara en godkänd förening, detta görs årligen. Mer information finns här.

  • Om ni vill söka upp till 20 000 kr för en enstaka aktivitet använder ni denna blankett. Handläggningstiden är då tre veckor från det att en komplett ansökan inkommit. Detta bidrag kan ansökas en gång per aktivitet.
  • Om ni istället vill söka stöd för det ni arrangerar hela verksamhetsåret använder ni denna blankett. Sista ansökningsdatum för att ansöka om medel för hela 2019 är den 31 oktober 2018.

En förening som beviljas bidrag ombes att återrapportera hur bidraget använts och hur aktiviteten fortskridit i enlighet med frågor som skickas ut från kultur- och fritidskontoret. Återrapportering är ett krav för att föreningen även framgent ska vara berättigad att ansöka om föreningsbidrag.